Huisregels

 

Wij verwachten dat u deze regels respecteert en onderschrijft. Bij bezwaren kunt u dit altijd aan ons melden.

1. Medewerkers en patiënten behandelen elkaar met respect en mogen elkaar hierop aanspreken.

2. Medewerkers en patiënten kennen hun eigen verantwoordelijkheid en mogen elkaar hierop aanspreken.

3. Medewerkers en patiënten spannen zich in om een open sfeer te creëren en duidelijk te zijn over wederzijdse verwachtingen.

4. Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent:

a. dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt

b. dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling

c. er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is

5. Medewerkers dulden geen enkele vorm van agressief gedrag, zowel verbaal als non-verbaal. Als een medewerker zich onveilig voelt, wordt de politie ingeschakeld.

6. Medewerkers zijn als hulpverleners verplicht medische hulp te verlenen indien nodig en mogelijk. Zij kunnen niet gedwongen worden tot een bepaalde (be-) handeling, indien dit indruist tegen hun professionele beroepsnorm of -ethiek.

7. Bij klachten over (het functioneren van) een medewerker kan de patiënt hier een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij de medewerker, of bij de huisarts of door het invullen van een klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt altijd geïnformeerd wordt.

8. De huisartsenpraktijk spant zich in om u tijdig te informeren over nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn, door schriftelijke berichtgeving in de praktijk en op de website. Houdt dit in de gaten.